EKSKLUZĪVĀS CENAS SPĒKĀ PASŪTOT TIKAI E-VEIKALĀ!

Privātuma Politika

Par personas datu apstrādi atbilstoši Eiropas Savienības Vispārīgās datu aizsardzības regulai 

04.06.2019

Visā Eiropas Savienībā no 25.05.2018. tika piemērota Vispārīgā datu aizsardzības regula, kas aizstāj 23 gadus veco Datu aizsardzības Direktīvu 95/46/EK. Regulas ieviešanas mērķis ir stingrāk aizsargāt personas datus un paplašināt personu tiesības uz savu personas datu aizsardzību, kā arī nodrošināt vienādus noteikumus visās Eiropas Savienības valstīs.
Lai Jūsu personas datu apstrāde notiktu atbilstoši spēkā esošajiem datu aizsardzības tiesību aktiem, mūsu iekšējai politikai, vadlīnijām un kārtībai, mēs esam atjaunojuši Klienta kartes programmu un ieviešam Privātuma politiku, kurā ir atspoguļota informācija par Jūsu personas datu apstrādi un Jūsu tiesībām, kas balstīta uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu.
Veikals “MEISTARS” ciena mūsu iepriekšējo sadarbību, tāpēc izmaiņas neietekmē un nepasliktina esošos sadarbības noteikumus un Jūs varat turpināt pilnā mērā izmantot Klienta kartes programmas priekšrocības, iepērkoties ar savu Klienta karti.

Par personas datu apstrādes jautājumiem ar veikalu “MEISTARS” var sazināties šādos veidos:
· Rakstot uz elektroniskā pasta adresi: info2@veikalsmeistars.lv
· Sūtot informāciju uz pasta adresi: Veikals “Meistars”, Rīgas iela 22a, Ķekava, Ķekavas novads, LV- 2123.

Ar cieņu, Jūsu veikals “Meistars”

Klienta kartes programma

 1. Klienta kartes programmas mērķi:

Klienta kartes programma ir izveidota, lai sniegtu priekšrocības un radītu papildu ieguvumus Klientiem un VEIKALS “MEISTARS” uzņēmējdarbībai, tai skaitā:

 • saņemt atlaidi par katru pirkumu,
 • dot iespēju lojāliem Klientiem iegādāties preces un/vai pakalpojumus saskaņā ar labākiem nosacījumiem, piešķirt tiem atlaides un rīkot pārdošanas akcijas, kā arī sniegt jebkādas citas priekšrocības;
 • analizēt pieejamo informāciju par pirkumu datiem, interneta konta apmeklējuma datiem, Klienta iepirkšanās paradumiem un/vai citām pazīmēm, lai sniegtu Klientam individuālus, aktuālus, interesantus un izdevīgus piedāvājumus un citu informāciju;
 • motivēt esošos pircējus iepirkties VEIKALĀ “MEISTARS” ;
 • piesaistīt jaunus Klientus un saglabāt ar tiem ilglaicīgas attiecības;
 • iepazīt un izprast Klientus, to vajadzības un vēlmes;
 • attīstīt VEIKALU “MEISTARS” , ņemot vērā Klientu vajadzības, piedāvājot to, kas ir nepieciešams pircējiem, un tiecoties panākt, lai VEIKALS “MEISTARS” kļūtu par Klientiem vispiemērotāko partneri;
 • vērtētu uzņēmējdarbības tendences un pieņemtu lēmumus par cenu, sortimenta un mārketinga politiku;
 • iegūtu iespēju uzrunāt savus Klientus un informētu viņus par izmaiņām un jaunumiem VEIKALĀ “MEISTARS” (darba laiki, jaunu veikalu atvēršanu, veikalu slēgšanu);

Klienta kartes programmā Klients varēs izmantot īpašas akcijas, atlaides, piedāvājumus un citas Programmas priekšrocības VEIKALĀ “MEISTARS”. Dalība programmā ir aktīva līdz brīdim, kad Klients savu dalību atsauc, vai laika periodā, kamēr Klienta karte ir aktīva.

 1. Klienta kartes programmas individuālo piedāvājumu saņemšana:

Ja Klienta anketā ir izteikta vēlme un piekrišana saņemt Individuālos piedāvājumus, VEIKALS “MEISTARS” sagatavos un piedāvās piemērotus Individuālos piedāvājumus atbilstoši Klienta pirkumu vēsturei vai citām pazīmēm.

Ņemot vērā Klienta pirkumu vēsturi un pirkšanas ieradumus, VEIKALS “MEISTARS” var piešķirt atlaides Klienta iecienītāko kategoriju preču iegādei, informēt Klientu par sortimenta jaunumiem.

Individuālie piedāvājumi tiek izveidoti individuāli katram Klienta kartes programmas dalībniekam, tāpēc katrs Klienta kartes programmas dalībnieks var saņemt atšķirīgus Individuālos piedāvājumus.

Individuālie piedāvājumi var tikt sagatavoti un nosūtīti tikai gadījumos, ja Klients ir devis piekrišanu Klientā anketā norādītajos saziņas veidos – ar īsziņu, pa e-pastu.

 1. Klienta kartes programmas noteikumos lietotie jēdzieni:

Individuālie piedāvājumi – atlaides, akcijas un īpaši atlasīti individuāli piedāvājumi Klienta kartes lietotājam.

Klients – pircējs, kas saņēmis VEIKALS “MEISTARS” Klienta karti, kuru izmantojot var saņemt individuālus piedāvājumus un citas priekšrocības VEIKALĀ “MEISTARS”.

Klienta karte – ir atlaižu karte, kas, pēc Klienta anketas aizpildīšanas, tiek izsniegta Klientam (MEISTARS Klienta karte).

Klienta anketa – reģistrācijas anketa, kas aizpildāma papīra formā un iesniedzama veikala kasierei, lai kļūtu par Klienta kartes lietotāju.

Personas dati – Klienta personas dati, ko VEIKALS “MEISTARS” apstrādā atbilstoši Privātuma politikai.

Privātuma politika – personas datu apstrādes noteikumi, kas ir neatņemama Klienta kartes noteikumu sastāvdaļa.

VEIKALS “MEISTARS” – veikals atrodas tirdzniecības centrā “Liiba”, Ķekavā, Rīgas ielā 22a.

VEIKALS “MEISTARS” – SIA “Vita mārkets”, reģ. Nr. 40003351054, juridiskā adrese: Vidus iela 1, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150.

 1. Klienta kartes izsniegšanas noteikumi:

Lai saņemtu Klienta karti, Klients aizpilda Klienta anketu VEIKALĀ “MEISTARS” .

Klienta kartes anketu sagatavo vienā eksemplārā un nodod VEIKALS “MEISTARS” darbiniekam.

Pēc klienta anketas iesniegšanas Klientam bez maksas izsniedz Klienta karti.

VEIKALAM “MEISTARS” ir tiesības Klientam neizsniegt Klienta karti, ja Klients Klienta anketā ir norādījis nepatiesu vai maldīgu informāciju (pamatojoties uz to, VEIKALS “MEISTARS” bez brīdinājuma var anulēt arī jau izsniegtu Klienta karti).

Aizpildot Klienta anketu, Klients nodod VEIKALAM “MEISTARS” noteiktus savus Personas datus. Informācija par Klienta Personas datu apstrādi ir norādīta Privātuma politikā.

 1. Klienta kartes izmantošanas noteikumi:

Lai pirkuma brīdī saņemtu spēkā esošās Klienta kartes programmas priekšrocības, Klients pie kases uzrāda savu Klienta karti. Ja Klients neveic Klienta kartes uzrādīšanu un VEIKALS “MEISTARS” nevar identificēt Klientu, tad Klienta kartes priekšrocības nevar saņemt.

Klienta kartes noteiktās priekšrocības tiek publicētas www.liiba.lv mājas lapas sadaļā VEIKALS “MEISTARS” un citos informācijas avotos.

Klienta pienākums ir saudzīgi lietot un uzglabāt Klienta karti.

Klienta kartes nozaudēšanas gadījumā Klienta pienākums ir nekavējoties par to paziņot. Ja Klients, Klienta kartes nozaudēšanas gadījumā, savlaicīgi nav par to informējis VEIKALS “MEISTARS”,

tad VEIKALS “MEISTARS” neuzņemas atbildību par Klienta kartes programmas izmantošanu līdz brīdim, kad no Klienta ir saņemta informācija par Klienta kartes nozaudēšanu.

Gadījumā, ja Klienta karte ir bojāta, tad tā jāsamaina pret jaunu Klienta karti vēršoties VEIKALĀ “MEISTARS” , nododot bojāto Klienta karti VEIKALS “MEISTARS” darbiniekam.

Klients paziņo VEIKALS “MEISTARS” par Klienta kartes pazaudēšanu vai zādzību, zvanot uz VEIKALU “MEISTARS” pa tālruni 26666213, darba dienās no plkst. 9:00 līdz 20:00 vai elektroniski, nosūtot informāciju uz e-pastu: info1@veikalsmeistars.lv

Iesniegumi par izmaiņām dalībai Klienta kartes programmā un/vai Personas datu maiņai tiek pieņemti tikai rakstveidā, tos iesniedzot VEIKALĀ “MEISTARS” vai elektroniski, nosūtot informāciju uz e-pastu: info1@veikalsmeistars.lv

 1. Dalības izbeigšana Klienta kartes programmā:

Klienta karte tiek slēgta pēc Klienta un/vai VEIKALA “MEISTARS” iniciatīvas šādos gadījumos:

 • Klients iesniedz rakstisku iesniegumu par Klienta kartes slēgšanu un atsauc savu piekrišanu spēkā esošajiem Klienta kartes noteikumiem un/vai Privātuma politikai;
 • ja 60 (sešdesmit) mēnešus pēc kārtas Klients ne reizi neizmanto Klienta karti ( t.i. neautorizē Klienta karti VEIKALĀ “MEISTARS;
 • ja VEIKALS “MEISTARS” groza šos Noteikumus un/vai Privātuma politiku un lūdz iesniegt turpmākai Klienta kartes programmas īstenošanai nepieciešamu piekrišanu, bet Klients tādu piekrišanu nesniedz;
 • VEIKALS “MEISTARS” ir tiesības bez brīdinājuma anulēt jau izsniegtu Klienta karti gadījumos, kad Klients pārkāpj kartes izmantošanas noteikumus;
 • ja VEIKALS “MEISTARS” nolemj pārtraukt Klienta kartes programmu un paziņo par programmas izbeigšanu ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš VEIKALĀ “MEISTARS” izvietotos informatīvajos materiālos un/vai izmantojot citus komunikācijas kanālus.

Kad tiek pārtraukta Klienta dalība Klienta kartes programmā, VEIKALS “MEISTARS” dzēš visus Klienta personas datus, ievērojot Privātuma politikā norādītos izņēmuma gadījumus.

 1. Vispārējie noteikumi:

Šie noteikumi stājās spēkā 2019. gada 04. jūnijā.

VEIKALS “MEISTARS” saglabā tiesības jebkurā brīdī grozīt, precizēt un aktualizēt Klienta kartes programmas noteikumus un tās piedāvātās priekšrocības, informāciju izvietojot VEIKALA “MEISTARS” informatīvajos materiālos un/vai izmantojot citus komunikācijas kanālus.

Privātuma politika

 1. Ievads

Reģistrējoties dalībai Klienta kartes programmā, Klients uztic SIA “Vita mārkets” (VEIKALS “MEISTARS”) savus personas datus un piešķir tiesības tos apstrādāt, lai sasniegtu Klienta kartes programmas noteikumos norādītos mērķus.

Ja Klients nepiekrīt Klienta kartes programmas noteikumiem, šai Politikai vai atsevišķiem tās noteikumiem, VEIKALS “MEISTARS” nevar dot iespēju Klientam piedalīties Klienta kartes programmā, jo nevar nodrošināt programmas darbību un piešķirtās priekšrocības.

Šajā Politikā ir informācija par to, kādus Klienta personas datus VEIKALS “MEISTARS” pieprasa, saņem un apstrādā, kādiem mērķiem tos izmanto, cik ilgu laiku uzglabā un cita informācija par Klienta datu apstrādi. Papildu jautājumu gadījumos aicinām vērsties pie VEIKALS “MEISTARS”, izmantojot šajā Politikā norādīto kontaktinformāciju.

VEIKALS “MEISTARS” saglabā tiesības jebkurā brīdī grozīt, precizēt un aktualizēt Privātuma politiku, informāciju, izvietojot informatīvos materiālus VEIKALĀ “MEISTARS” un/vai izmantojot citus komunikācijas kanālus.

Privātuma politikas izpratnē personas dati ir jebkāda informācija, ko var izmantot personas identificēšanai, kā arī jebkāda informācija par personu, kura jau ir identificēta.

VEIKALS “MEISTARS” visus personas datus iegūst tikai no Klienta. Anketas datus Klients iesniedz tieši, aizpildot Klienta anketu, bet pirkuma datus – izmantojot Klienta karti veikalā.

Ar šo politiku VEIKALS “MEISTARS” apliecina, ka Klienta personas datu drošība ir tās prioritāte. VEIKALS “MEISTARS” izmanto atbilstošus organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, lai nodrošinātu pastāvīgu personas datu drošību un datu apstrādes atbilstību datu aizsardzības normatīvo aktu, kā arī iekšējo noteikumu prasībām. VEIKALS “MEISTARS” ievēro personas datu aizsardzības normatīvo aktu prasības un katrā datu apstrādes procesā izmanto tikai to informāciju, kas nepieciešama šajā Politikā un Klienta kartes noteikumos noteikto mērķu sasniegšanai.

VEIKALS “MEISTARS” ievāc un apstrādā Noteikumos un šajā Politikā minētos Klientu personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

 • VEIKALS “MEISTARS” saistošo līgumsaistību pildīšana;
 • Klienta piekrišana izmantot Klienta kartes programmas priekšrocības saskaņā ar Klienta kartes noteikumos paredzēto kārtību;
 • VEIKALS “MEISTARS” leģitīmo interešu nodrošināšana;
 • normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpilde.

Reģistrējoties dalībai Klienta kartes programmā un piekrītot Klienta kartes programmas noteikumiem, Klientam obligāti jāsniedz Klienta anketā pieprasītie dati, pretējā gadījumā Klients nevar piedalīties Programmā.

 1. Klienta anketas datu apstrāde:

Balstoties uz iesniegtās Klienta anketas datiem, VEIKALS “MEISTARS” izveido datubāzē unikālu Klienta kartes programmas dalībnieka profilu, kas nodrošina dalību Klienta kartes programmā, programmas priekšrocību piešķiršanu un Klienta tiesību īstenošanu, ievērojot šo Politiku un Klienta kartes programmas noteikumus.

Balstoties uz Klienta norādītajiem anketas datiem, VEIKALS “MEISTARS” subjektu atpazīst kā attiecīgās Klienta kartes īpašnieku.

Klienta anketā norādītās kontaktinformācijas datus (vārdu, uzvārdu, elektroniskā pasta adresi, mobilā tālruņa pieslēguma numuru, adresi) VEIKALS “MEISTARS” izmanto tikai un vienīgi sadarbības nodrošināšanai ar konkrēto Klientu, atbildot uz pieprasījumiem un sniedzot būtisku informāciju par Klienta kartes programmu, tās noteikumu un/ vai šīs Politikas izmaiņām.

Pieņemot Klienta anketu, VEIKALS “MEISTARS” uzskata, ka tajā norādītie dati ir precīzi un pareizi, kā arī visas Klienta piekrišanas ir norādītas ar brīvu gribu, izsmeļoši iepazīstoties ar šo Politiku un Klientu kartes noteikumiem.

Ja Klienta anketā būs norādīti nepareizi vai neprecīzi dati un/vai tos Klients neaktualizēs datiem mainoties, VEIKALS “MEISTARS” var rasties grūtības nodrošināt Klienta kartes programmas priekšrocību izmantošanu vai Klienta tiesību īstenošanu. Šādos gadījumos VEIKALS “MEISTARS” var būt spiesti bloķēt Klienta karti un izbeigt Klienta dalību Klienta kartes programmā.

Klienta anketas datu apstrādes:

 • juridiskais pamats ir Klienta anketā norādītā piekrišana dalībai Klienta kartes programmā;
 • apstrādājamo datu kategorijas ir vārds, uzvārds, e-pasta adrese, mobilā tālruņa pieslēguma numurs, adrese;
 • datu apstrādes termiņš ir viss laika periods, kamēr Klients ir Klienta kartes programmas dalībnieks. Lai nodrošinātu VEIKALS “MEISTARS” leģitīmo interešu aizsardzību (pretenziju, sūdzību izskatīšana), klienta doto piekrišanu un pierādījumu par to, kā arī informāciju par veikto datu apstrādi, VEIKALS “MEISTARS” uzglabā arī ilgāku periodu.
 1. Pirkuma datu uzglabāšana:

Pirkuma datus datubāzē VEIKALS “MEISTARS” saglabā 10 (desmit) gadus pēc pirkuma veikšanas dienas un termiņam beidzoties, tos izdzēš un/vai anonimizē, t.i., neatgriezeniski atdala no Klienta kartes, Klienta anketas datiem un citas Klientu identificējošas informācijas.

Ja dalība Klienta kartes programmā tiek izbeigta ātrāk nekā beidzas 10 (desmit) gadu pirkuma datu uzglabāšanas termiņš, VEIKALS “MEISTARS” visus Klienta anketas datus un Klientu identificējošu informāciju izdzēš, ja vien tie nav saglabājami, lai sasniegtu citus Klienta kartes noteikumos vai šajā politikā paredzētos datu apstrādes mērķus.

Pirkuma datu uzglabāšanas:

 • juridiskais pamats ir Klienta anketā norādītā piekrišana, kā arī uz VEIKALS “MEISTARS” attiecināmu juridisku pienākumu izpilde,
 • apstrādājamo datu kategorijas ir veikala adrese, pirkuma datums un laiks, preču nosaukums, daudzums, kopējā pirkuma cena (pēc visām piešķirtajām atlaidēm), ar Klienta karti piešķirto atlaižu summa, sniegto individuālo piedāvājumu vēsture un informācija par to izmantošanu.
 1. Datu apstrāde individuālo piedāvājumu sniegšanai:

Administrējot Klienta kartes programmas īstenošanu, un lai sasniegtu Klienta kartes noteikumos un šajā Politikā minētos mērķus, VEIKALS “MEISTARS” izmanto automatizētus un/vai individuālus personas datu un Klienta pirkuma datu analīzes rīkus. VEIKALS “MEISTARS” grupē un analizē Klienta datus pēc iegādātajām precēm, apmeklētajiem veikaliem un citām Klientiem raksturīgām pazīmēm.

Datu analīzi VEIKALS “MEISTARS” veic Klienta interesēs, ar nolūku piešķirt individuālas priekšrocības noteiktu kategoriju pircējiem.

VEIKALS “MEISTARS” grupē un analizē pieejamo informāciju par pirkumu datiem, Klienta iepirkšanās paradumiem un/vai citām pazīmēm, lai sniegtu Klientam aktuālus, interesantus un izdevīgus piedāvājumus un citu informāciju, kas saistīta ar dalību Klienta kartes programmā. Ņemot vērā Klienta pirkumu vēsturi un pirkumu paradumus, VEIKALS “MEISTARS” var piešķirt atlaides iecienītāko kategoriju precēm vai informēt Klientu par sortimenta jaunumiem.

VEIKALS “MEISTARS” veiktās Klienta datu analīzes darbības neietekmē Klientu juridiski, jo to rezultātā netiek pieņemti Klientam saistoši lēmumi.

Datu apstrādes individuālo piedāvājumu sniegšanai:

 • juridiskais pamats ir Klienta anketā norādītā piekrišana;
 • apstrādājamo datu kategorijas ir vārds, uzvārds, e-pasta adrese, mobilā tālruņa pieslēguma numurs, adrese, pirkuma dati, ieskaitot veikalu, pirkuma datumu un laiku, preču nosaukumu, daudzumu, kopējo pirkuma cenu, Klientam piedāvāto individuālo piedāvājumu vēsture un informācija par to izmantošanu;
 • datu apstrādes termiņš ir viss laika periods, kamēr Klients ir Klienta kartes programmas dalībinieks. Klienta doto piekrišanu un pierādījumu par to VEIKALS “MEISTARS” var saglabāt arī ilgāku periodu, ja tas ir nepieciešams VEIKALS “MEISTARS” interešu un tiesību aizsardzībai, saistībā ar pret VEIKALS “MEISTARS” izteiktām prasībām, pretenzijām tik ilgi, cik tas vajadzīgs šim nolūkam.
 1. Piedāvājumu un informācijas sniegšana:

Ja Klients ir devis piekrišanu saņemt Klienta kartes programmas piedāvājumus, VEIKALS “MEISTARS” apstrādā Klienta personas datus, lai sniegtu informāciju par Klienta kartes programmas jaunumiem, individuāliem piedāvājumiem, atlaidēm, akcijām, izpārdošanām un citām priekšrocībām. Programmas piedāvājumus un informāciju VEIKALS “MEISTARS” sniedz tikai Klienta izvēlētā veidā – uz elektronisko pasta adresi, ar īsziņu vai telefona zvanu.

Piedāvājumu un informācijas sniegšanas:

 • juridiskais pamats ir Klienta anketā norādītā piekrišana saņemt informāciju;
 • apstrādajamo datu kategorijas ir vārds, uzvārds, e-pasta adrese, mobilā tālruņa pieslēguma numurs, adrese;
 • datu apstrādes termiņš ir viss laika periods, kuru Klients ir Klienta kartes programmas dalībinieks. Klienta doto piekrišanu un pierādījumu par to VEIKALS “MEISTARS” var saglabāt arī ilgāku periodu, ja tas ir nepieciešams tās interešu un tiesību aizsardzībai, saistībā ar pret VEIKALS “MEISTARS” izteiktām prasībām, pretenzijām tik ilgi, cik tas vajadzīgs šim nolūkam.
 1. Statistikas, tirgus un Klienta rīcības izpēte:

Veicot statistikas datu, tirgus un pircēju rīcības izpēti, kā arī gatavojot uzņēmējdarbībai nepieciešamos pārskatus, VEIKALS “MEISTARS” izmanto automatizētus datu analīzes rīkus. Analīzes laikā tiek izmantoti nepersonalizēti dati un netiek izmantota Klientu identificējoša informācija. Datu analīze, statistikas, tirgus un pircēju rīcības izpētes mērķis ir pieņemt būtiskus uzņēmējdarbības lēmumus par VEIKALS “MEISTARS” pircēju vajadzībām, atbilstoša sortimenta veidošanu, cenu veidošanu, preču izvietošanu, veikalu attīstību un tml.

Statistikas datu, tirgus un pircēju rīcības izpētes darbības neietekmē Klientu individuālās tiesības un intereses.

Statistikas, tirgus un Klienta rīcības izpētes:

 • juridiskais pamats ir VEIKALS “MEISTARS” leģitīmās intereses analizēt datus un sagatavot uzņēmējdarbībai nepieciešamās atskaites, lai vērtētu savu uzņēmējdarbību un radītu labumus gan Klientam, gan savai uzņēmējdarbībai;
 • apstrādajamo datu kategorijas ir pirkuma dati, ieskaitot veikalu, pirkuma datumu un laiku, preču nosaukumu, daudzumu, kopējo pirkumu cenu, ar Klienta karti piešķirto atlaižu summu;
 • datu apstrādes termiņš ir ne ilgāk kā 10 (desmit) gadi.
 1. Datu nodošana trešajām pusēm:

Klienta datus VEIKALS “MEISTARS” var nodot apstrādei datu saņēmējiem, kuri palīdz izpildīt un administrēt Klienta kartes programmu. Tādas personas var būt VEIKALS “MEISTARS” datubāžu programmatūras uzturētāji, datubāžu administrēšanas pakalpojumu sniedzēji, datu centru uzturēšanas un mākoņdatošanas pakalpojumu sniedzēji, tiešie tirgvedības pakalpojumu sniedzēji, tirgus izpētes vai uzņēmējdarbības analītikas pakalpojumu sniedzēji. Datu apstrādātājiem VEIKALS “MEISTARS” iesniedz tikai tādu datu apjomu, kas ir nepieciešams konkrēta uzdevuma izpildei vai konkrēto pakalpojumu sniegšanai. VEIKALS “MEISTARS” iesaistītie datu apstrādātāji var apstrādāt Klienta personas datus tikai pēc VEIKALS “MEISTARS” norādījumiem un nedrīkst tos izmantot citiem mērķiem vai nodot citām personām bez VEIKALS “MEISTARS” piekrišanas. Turklāt, tiem ir jānodrošina Klienta datu aizsardzība saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un ar mums noslēgto rakstisko vienošanos, kas paredz jebkuru Klienta datu neatgriezenisku dzēšanu pēc dotā uzdevuma izpildes vai sadarbības izbeigšanās.

Lai nodrošinātu gan VEIKALS “MEISTARS” tiesības, darbinieku un īpašuma drošību, gan Klienta tiesības, dati var tikt nodoti arī kompetentām institūcijām vai tiesībsargājošajām iestādēm (policijai vai uzraudzības institūcijām), taču tikai atbildot uz to pieprasījumiem un tikai tad, ja tas ir nepieciešams saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un normatīvo aktu noteiktajos gadījumos un kārtībā.

 1. Teritorijas un jurisdikcijas datu apstrāde:

VEIKALS “MEISTARS” apstrādā personas datus tikai Eiropas Savienības teritorijā un bez nodoma nodot personas datus uz valstīm, kas nav Eiropas Savienības un Eiropas ekonomiskās zonas valstis.

 1. Normatīvajos aktos noteikto tiesību izmantošana:

Datu aizsardzības normatīvie akti piešķir Klientam tiesības, kuras var brīvi izmantot vēršoties pie mums. VEIKALS “MEISTARS” apņemas nodrošināt Klientam iespējas izmantot viņu tiesības.

 1. Tiesības iegūt informāciju par personas datu apstrādi:

Klientam ir tiesības saņemt VEIKALS “MEISTARS” apstiprinājumu par to, vai VEIKALS “MEISTARS” apstrādā Klienta personas datus, kā arī tiesības iepazīties ar Klienta personas datiem, kuri tiek apstrādāti, informāciju par datu apstrādes mērķiem, apstrādājamo datu kategoriju, datu saņēmēju kategoriju, datu apstrādes periodu, datu iegūšanas avotu, lēmumu pieņemšanu, kā arī to nozīmi un sekām.

 1. Tiesības pieprasīt labot personas datus:

Ja ir mainījušies Klienta anketā norādītie dati vai konstatēts, ka VEIKALS “MEISTARS” apstrādātā informācija par Klientu ir neprecīza vai nepareiza, Klientam ir tiesības pieprasīt šo informāciju mainīt, precizēt vai izlabot. 

 1. Tiesības atsaukt piekrišanu:

Tajos gadījumos, kad Klienta datus VEIKALS “MEISTARS” apstrādā uz Klienta piekrišanas pamata, Klientam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, un uz Klienta piekrišanas pamatotā datu apstrāde tiks pārtraukta.

Savu piekrišanu Klients var koriģēt – atsaukt to vai atkārtoti dot iepriekš atsauktu piekrišanu, iesniedzot atbilstoši aktualizētu Klienta kartes pieteikuma anketu vai sazinoties ar VEIKALS “MEISTARS” Klienta kartes programmas noteikumos norādītajos veidos.

Ja Klienta piekrišana zaudē spēku vai tiek atsaukta, vai anulēta, VEIKALS “MEISTARS” dzēš datus, kas tiek apstrādāti uz Klienta piekrišanas pamata, ja vien to apstrādei nav arī cits pamats, lai sasniegtu citus šajā Politikā paredzētos datu apstrādes mērķus, bet Politikā norādītajos gadījumos – VEIKALS “MEISTARS” neatgriezeniski anonimizē datus.

Jebkurā situācijā Klienta doto piekrišanu un pierādījumu par to VEIKALS “MEISTARS” var uzglabāt arī ilgāku periodu, ja tas ir nepieciešams, lai varētu aizsargāt savas tiesības saistībā ar pret VEIKALS “MEISTARS” izteiktām prasībām, pretenzijām.

 1. Tiesības iesniegt sūdzību:

Ja Klients uzskata, ka VEIKALS “MEISTARS” apstrādā tā datus pārkāpjot personas datu aizsardzības normatīvo aktu prasības, VEIKALS “MEISTARS” aicina sazināties Klienta kartes programmas norādītajos veidos, lai risinātu radušos situāciju, apmierinātu lūgumus un novērstu VEIKALS “MEISTARS” pieļautās kļūdas, ja tādas radušās.

Ja Klients nav apmierināts ar VEIKALS “MEISTARS” piedāvātajiem risinājumiem vai VEIKALS “MEISTARS”, pēc Klienta domām, neveic nepieciešamās darbības, Klientam ir tiesības iesniegt sūdzību uzraugošajai institūcijai, kas Latvijas Republikā ir Datu valsts inspekcija (www.dvi.gov.lv).

 1. Tiesības iebilst pret datu apstrādi, ja apstrāde pamatota ar leģitīmajām interesēm:

Klientam ir tiesības iebilst pret personas datu apstrādi, ja personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz VEIKALS “MEISTARS” leģitīmajām interesēm. Tomēr, ņemot vērā Klienta kartes programmas mērķus un abu pušu – gan Klienta kā datu subjekta, gan VEIKALS “MEISTARS” kā datu pārziņa, leģitīmo interešu līdzsvaru, Klienta iebildumi var nozīmēt, ka, pārtraucot tā datu apstrādi, ko VEIKALS “MEISTARS” veic uz leģitīmo interešu pamata, VEIKALS “MEISTARS” nevar nodrošināt iespēju Klientam turpmāk piedalīties VEIKALS “MEISTARS” Klientu kartes programmā.

 1. Tiesības pieprasīt izdzēst datus (tiesības būt aizmirstam):

Pastāvot atbilstošiem personas datu apstrādes normatīvajos aktos minētajiem apstākļiem, piemēram, ja personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi, zūd datu apstrādes tiesiskais pamats, Klientam ir tiesības lūgt, lai VEIKALS “MEISTARS” dzēš tā personas datus.

Gadījumā, ja personas dati, kas apstrādāti Klientam esot VEIKALS “MEISTARS” Programmas dalībniekam, ir izmantojami citiem šajā Politikā minētajiem mērķiem, un to apstrādes tiesiskais pamats nav piekrišana, VEIKALS “MEISTARS” var saglabāt attiecīgo informāciju, lai nodrošinātu citu mērķu sasniegšanu.

 1. Tiesības pieprasīt ierobežot datu apstrādi:

Pastāvot attiecīgiem datu apstrādes normatīvajos aktos minētiem apstākļiem, piemēram, ja personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi, Klients apstrīd datu precizitāti, iesniedz iebildumus par datu apstrādi uz VEIKALS “MEISTARS” leģitīmo interešu pamata, Klientam ir tiesības ierobežot savu datu apstrādi.

 1. Tiesības uz datu pārnesamību:

Klientam ir tiesības lūgt tādu datu pārnesamību, kurus Klients iesniedzis VEIKALS “MEISTARS” elektroniskā formā. Saņemot Klienta pieprasījumu par datu pārnesamību, VEIKALS “MEISTARS” nodrošina Klienta tiesību realizāciju, izsniedzot datus plaši izmantojamā un datorlasāmā formātā vai arī nosūta Klienta pieprasītos datus elektroniskā formā Klienta izvēlētajam adresātam, ievērojot Klienta pieprasījumā norādīto informāciju.

 1. Lūgumu izskatīšanas kārtība:

Tiecoties aizsargāt visu VEIKALS “MEISTARS” klientu datus no nelikumīgas atklāšanas, VEIKALS “MEISTARS”, saņemot Klienta lūgumu sniegt datus vai īstenot citas Klienta tiesības, būs jāpārliecinās, vai Klienta karte ir izdota tieši konkrētajam Klientam. Šim mērķim VEIKALS “MEISTARS” var lūgt Klientu norādīt Klienta kartes pieteikuma anketā norādītos aktuālos anketas datus, piemēram, vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi vai mobilā tālruņa pieslēguma numuru un salīdzināt, vai Klienta norādītie dati sakrīt ar atbilstošajiem anketas datiem. Veicot šo pārbaudi, VEIKALAM “MEISTARS” ir tiesības izsūtīt kontroles paziņojumu uz Klienta kartes pieteikuma anketā norādīto kontaktinformāciju – īsziņu vai elektronisko pasta adresi, lūdzot veikt autorizāciju. Ja pārbaudes procedūra būs neveiksmīga, piemēram, Klienta norādītie anketas dati nesakritīs ar Klienta kartes pieteikuma anketā norādītajiem datiem vai netiks veikta autorizācija pēc nosūtītās īsziņas vai e-pasta paziņojuma, VEIKALS “MEISTARS” būs spiests konstatēt, ka Klients nav attiecīgo datu subjekts un Klienta iesniegtais lūgums būs uzskatāms par noraidāmu.

Saņemot Klienta lūgumu par jebkuru Klienta tiesību īstenošanu un veiksmīgi veicot iepriekš norādīto pārbaudes procedūru, VEIKALS “MEISTARS” apņemas nekavējoties, taču, jebkurā gadījumā, ne vēlāk kā viena mēneša laikā no Klienta lūguma saņemšanas un pārbaudes procedūras beigām, sniegt Klientam informāciju par tā lūguma izpildes virzību. Ņemot vērā lūguma sarežģītību un skaitu, VEIKALS “MEISTARS” ir tiesības viena mēneša periodu pagarināt vēl uz diviem mēnešiem, par to informējot Klientu līdz pirmā mēneša beigām un norādot šāda pagarinājuma iemeslus.

Ja Klienta lūgums ir iesniegts ar elektroniskajiem saziņas līdzekļiem, arī atbilde Klientam tiek sniegta ar elektroniskajiem saziņas līdzekļiem, izņemot gadījumus, kad tas nav iespējams, piemēram, lielā informācijas apjoma dēļ vai ja ir lūgts atbildēt citā veidā.

Ja VEIKALS “MEISTARS” būs spiests noraidīt Klienta lūgumu normatīvajos aktos norādīto apstākļu dēļ, VEIKALS “MEISTARS” rakstveidā informē par atteikumu, attiecīgi pamatojot to.

 1. VEIKALS “MEISTARS” kontaktinformācija:

Par personas datu apstrādes jautājumiem ar VEIKALS “MEISTARS” var sazināties šādos veidos:

 • rakstot uz elektroniskā pasta adresi: info2@veikalsmeistars.lv;
 • sūtot informāciju uz pasta adresi: Rīgas iela 22a, Ķekava, Ķekavas novads, LV-2123;
 • sūtot informāciju uz juridisko adresi: Vidus iela 1, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150;
 • rekvizīti: SIA “Vita mārkets”, reģ. Nr. 40003351054
 1. Datu drošība:

VEIKALS “MEISTARS” izmanto dažādas drošību nodrošinošas tehnoloģijas un procedūras, lai aizsargātu Klienta personīgo informāciju no nelikumīgas piekļuves, izmantošanas vai atklāšanas. Tomēr, ja informāciju pārraida ar internetu vai mobiliem sakariem, tās drošību pilnībā nevar garantēt, tādējādi Klientam patstāvīgi jāizvērtē ar informācijas konfidencialitāti saistītie riski un tie jāuzņemas, ja Klients pieņem lēmumu nodot jebkādu informāciju norādītajos veidos.

 1. Ilgāka datu uzglabāšana:

Beidzoties šajā Politikā noteiktajam Klienta datu apstrādes un uzglabāšanas termiņam, VEIKALS “MEISTARS” iznīcina Klienta datus, bet Politikā norādītajos gadījumos – anonimizē pēc iespējas ātrāk, saprātīgā un pamatotā šādu darbību veikšanai nepieciešamā periodā.

Ilgāka šajā Politikā norādīto Klienta personas datu uzglabāšana var tikt īstenota tikai tad, ja:

 • tas ir nepieciešams, lai VEIKALS “MEISTARS” varētu nodrošināt savu tiesību aizsardzību saistībā ar pretenzijām vai prasībām;
 • ir pamatotas aizdomas par nelikumīgām darbībām, kuru dēļ veicama izmeklēšana;
 • Klienta dati ir nepieciešami pienācīgai strīda, sūdzības izskatīšanai.
 1. Politikas spēkā esamība un grozījumu veikšana:

Privātuma politika ir spēkā no 2019. gada 4. jūnija.

VEIKALS “MEISTARS” saglabā tiesības jebkurā brīdī grozīt, precizēt un aktualizēt politikas noteikumus, informāciju VEIKALS “MEISTARS” izvietotos informatīvajos materiālos un/vai izmantojot citus komunikācijas kanālus.

PierakstieS UN

SAŅEM BEZMAKSAS PIEGĀDI!

Aizsūtīsim Tavu preci līdz pat pašām mājas durvīm! Tikai ievadi savu e-pastu zemāk un saņem unikālu atlaides kuponu e-pastā, pierakstoties praktiskiem padomiem, jaunumiem un ieteikumiem par mājsaimniecības remontu!

Cienot Tavu privātumu, mēs nepārdosim Tavus datus trešajām pusēm un nesūtīsim spamu, kā arī jebkurā mirklī no ziņām varēsi atrakstīties. Sīkāka informācija mūsu Privātuma Politikā.